§5.5 Integratierapport CBS

Paragraaf 5.5 nog eens herhalen? Bekijk hieronder het instructiefilmpje bij deze paragraaf.

In het Jaarrapport Integratie beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mate van integratie op verschillende terreinen van de samenleving. In het lesboek worden sommige gegevens uit 2015 genoemd, die beschreven staan in het Jaarrapport Integratie 2016. In de nieuwere versie van het rapport uit 2018, is de mate van integratie opnieuw bekeken. Op deze pagina beschrijven we sommige bevindingen van het rapport uit 2018.

Wat betreft onderwijs, zaten er in schooljaar 2017-2018 net als in 2015-2016 meer leerlingen met een Nederlandse achtergrond op havo/vwo dan leerlingen met een niet-westerse achtergrond. Maar dit aantal groeit onder niet-westerse leerlingen harder dan onder leerlingen met een Nederlandse achtergrond. De toename van leerlingen dat naar het havo/vwo gaat, is het grootst onder leerlingen met een Marokkaanse achtergrond. In het rapport van het CBS kun je deze ontwikkelingen zien.

Als we kijken naar criminaliteit, zijn mannen vaker verdachte van een misdrijf dan vrouwen. Over het algemeen zijn eerste generatie niet-westerse jongeren vaker verdacht van een misdrijf dan de tweede generatie. Het verschil tussen de eerste en de tweede generatie wordt hier uitgelegd. In 2015 waren alleen nog jongeren met Antilliaanse achtergrond van de eerste generatie vaker verdacht dan de tweede generatie. In 2017 gold dit ook voor jongeren met een Marokkaanse en Surinaamse achtergrond. Naast daders van criminaliteit zijn er natuurlijk ook slachtoffers. In het rapport van het CBS lees je over het aandeel slachtoffers van criminaliteit per achtergrond.

Over het algemeen kun je zien dat het aantal slachtoffers van criminaliteit daalt, voor alle achtergronden. Onder mensen met een niet-westerse achtergrond is het aandeel slachtoffers in deze jaren telkens hoger dan onder mensen met een Nederlandse en westerse achtergrond.

Naast integratie op de terreinen onderwijs, arbeid, criminaliteit en social participatie, bekijkt het CBS in het ‘jaarrapport Integratie’ de terreinen demografie, inkomen en uitkeringen, en gezondheid. We gaan hier in op het thema gezondheid.

Wanneer gevraagd wordt hoe mensen hun gezondheid ervaren, valt op dat mensen met een niet-westerse achtergrond hun gezondheid over het algemeen als minder goed ervaren dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Opvallend is dat 64% van de mensen met een Marokkaanse achtergrond aangeeft dat hun gezondheid (zeer) goed is, tegenover 83% van de mensen met een Nederlandse achtergrond, omdat de gemiddelde leeftijd van Marokkanen lager ligt dan die van Nederlanders. Jonge mensen zijn namelijk over het algemeen positiever over hun gezondheid. Wanneer gekeken wordt naar het aandeel mensen dat rookt, zijn er verschillen te zien binnen de groep mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Mensen met een Marokkaanse achtergrond roken een stuk minder dan mensen met een Nederlandse achtergrond (14% vs. 25%). Mensen met een Turkse achtergrond roken juist meer dan Nederlands, namelijk 35% van deze bevolkingsgroep.

Naast de thema’s waarop integratie in ieder jaarrapport wordt bekeken, zijn er ook altijd een aantal specifieke thema’s. In 2018 waren dit relatie- en gezinsvorming & schooluitval van de tweede generatie. In het Jaarrapport Integratie van 2016 waren er drie thema’s waar extra in verdiept werd: flexibele werknemers naar herkomstgroepen, de regionale herkomst van Polen in Nederland en eindtoets-scores in het basisonderwijs per generatie.

terug naar hoofdstuk 5naar §5.5 het rapport van de WRR